Program na první polovinu roku 2019

Také na další rok připravilo vedení spolku cyklus přednášek. Zahájí jej 29. ledna vystoupení profesorky Vladimíry Dvořákové z VŠE v Praze na téma Demokracie, aneb kam směřuje naše společnost? V roce 2019 si připomeneme  již 30 let od Sametové revoluce a takovéto malé ohlédnutí bude jistě nanejvýš užitečné.

12. února přednese svůj příspěvek o Janu Ladislavu Dusíkovi dr. Petra Bělohlávková. Přednáška bude spojena s prezentací knížky o JLD, jejíž vydání podpořila Pedagogická fakulta UK v Praze.

19. března v Čáslavi uvítáme profesora Petra Čorneje, který přislíbil vystoupit na téma První pražská defenestrace a počátek husitské revoluce.

Na 16. duben připravila členka našeho spolku dr. Jarmila Valentová přednášku o dlouholetém výzkumu neolitického osídlení v Bylanech u Kutné Hory.

Tradiční květnový (14.5.) výlet plánujeme na Tisí skálu, Chlum a Paběnice.

18. června nás dr. Filip Velímský spolu s Klimentem Čermákem zavede na Balkán. Přednáška se jmenuje Kliment Čermák na Balkáně, aneb Robin jede k moři.

Přednášky se konají na Nové scéně Dusíkova divadla.

Děkujeme paní Evě Albrechtové, že nám poskytuje tento skvělý prostor, a panu Tomáši Bolechovi děkujeme za skvělý technický servis.

15

Žáci čáslavské ZUŠ zahráli v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách

Lochy/Čáslav – Žáci čáslavské Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka, pod vedením svých učitelek, zahráli v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách. Tradiční adventní koncert uspořádal pro členy spolku a širokou veřejnost Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

Akci zahájil starosta spolku doktor Filip Velímský. Přivítal posluchače a poděkoval zástupcům Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře, kteří každoročně umožňují zapůjčením kostelíku zdárný průběh koncertu. Na „revanš“ je kostelík sv. Bonifáce z drobných darů koncertu opravován. Dárci tak v minulých letech přispěli například na opravu střechy a stropu, který hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na jeho opravu. Filip Velímský také předal pozdrav čestného předsedy spolku profesora Petra Charváta a popřál mu brzké uzdravení.

Sváteční slovo pronesl Alexandr Štěpánovský, vedoucí sboru Křesťanské společenství Kutná Hora. Vyzval k zamyšlení, sklidnění a pomoci potřebným. Popřál pokoru, klid v duši a klidný advent.

Doslova „pohlazením po duši“ byl koncert dětí ze Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi. A kdo byli ti „malí – velcí“ muzikanti, při jejichž hraní v kostele sv. Bonifáce nikdo „ani nedýchal“? Na trubku zahráli Vratislav Bohuněk, Veronika Hájková, Lenka Heřmánková a Jakub Petřík. Na klavír Natálie Veselá a David Horálek. Na housle Adéla Závůrková a na altovou flétnu Šárka Juklová. Děti zahrály pod vedením pedagogů Kateřiny Táborské, Ivy Jeriové a Andrey Šubínové.

Všem, kteří se zasloužili o zorganizování a úspěšný průběh adventního koncertu v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách patří poděkování. Odměnou jim byla pohoda a pocit pospolitosti, jaký vládne při setkání lidí s dobrým srdcem.

Vladimír Havlíček

2 5 25 20 27 30 15

Pozvánka na adventní koncert

Jako každoročně bude poslední akcí v letošním roce adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce    v Lochách. Koná se již příští víkend, v sobotu 1. prosince od 15 hodin. Tentokrát program připravili žáci čáslavské Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka pod vedení svých učitelek. Sváteční slovo pronese Alexandr Štěpánovský z Křesťanského společenství v Kutné Hoře.

Přijďte se svátečně naladit před nadcházejícím adventem!

PROGRAM KONCERTU

1. H. Purcell – Trumpet tune Vratislav Bohuněk, trubka

2. J. Trojan – Hej co se stalo nenadále Natálie Veselá, klavír

3. P. Baldassari – Sonata (2.věta) Veronika Hájková, trubka

4. R. Schumann – Snění Adéla Závůrková, housle

5. Veselé vánoční hody Vratislav Bohuněk, Veronika Hájková, trubky

6. L. Cohen – Hallelujah David Horálek, klavír

7. G. F. Händel – Marsch Lenka Heřmánková, trubka

8. N. Chédeville – Sonata č. 3 (1.věta) Šárka Juklová, altová flétna

9. J. J. Mouret – Rondo Jakub Petřík, trubka

10. F. Emonts – Malý čelista David Horálek, klavír

11. Vánoční ozvěny: Lenka Heřmánková, Jakub Petřík, trubky

Štěstí zdraví

Slyšte, slyšte pastuškové

Rychle bratři

  1. Ronald Binge – Alžbětínská serenáda Flétnový soubor

Koledy :

V dáli v jeslích

Ó, jedličko

Tichá noc, svatá noc

Panna Maria měla chlapečka

We Wish You a Merry Christmas

Koncert je připraven pod vedením pedagogů :

Kateřina Táborská……………..č. 1, 3, 5, 7, 9, 11

Iva Jeriová………………………č. 2, 6, 10

Andrea Šubínová………………č. 4, 8, 12

Klavírní doprovod:

Iva Jeriová………………………č. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11