Archiv pro měsíc: Leden 2019

Přednáška profesorky Vladimíry Dvořákové

zahájila další přednáškový cyklus obnovené Včely Čáslavské. Organizátory potěšila hojná účast a zájem o vystoupení, které se tematicky poněkud vymykalo obvyklému programu. Řeč byla zejména o populismu, jeho praktikách a rétorice a také o mýtech, které přežívají v názorech společnosti na politiku. DSC_1563DSC_1565DSC_1572

V lednu zavítá do Čáslavi profesorka Vladimíra Dvořáková

Tato známá česká politoložka, která působíla řadu let jako šéfka akreditační komise a v loňském roce shrnula své zkušenosti z této práce v knížce lesk a bída vzdělávání, vystoupí v úterý 29. ledna  2019 dopoledne na čáslavském gymnáziu a v 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla, a to  s přednáškou Demokracie aneb kam směřuje naše společnost.

Všichni jsou srdečně zváni.

Vladimíra_Dvořáková_2013

Leskabída

 

Zahájena příprava odborného kolokvia

Moravec_Plakát se záštitou

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás jménem Města Čáslav, Vojenského zpravodajství  a Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“ co nejsrdečněji pozvali k účasti na odborném kolokviu a doprovodném vzpomínkovém programu k 80. výročí emigrace skupiny čs. vojenských zpravodajců do Velké Británie pořádaném pod názvem „František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948“. Uvedená akce, nad jejímž pořádáním převzali čestnou záštitu starosta města Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek a ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Jan Beroun, proběhne v pátek 15. března 2019 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi – rodném městě armádního generála Františka Moravce.

Pokud byste měli o účast na tomto kolokviu zájem, zašlete, prosím, svou přihlášku na e-mailovou adresu moravec1939@gmail.com a to nejpozději do 28. února 2019. Do přihlášky uveďte své celé jméno, včetně dosažených akademických titulů/vojenské hodnosti, název vysílající organizace (ústavu, katedry, voj. útvaru), zpětný kontakt (e-mail, telefon), název příspěvku a jeho krátkou anotaci (v rozsahu přibližně 900 znaků), případně Vaše další požadavky (např. potřebu zajistit ubytování, dopravu, specifické technické vybavení a software pro prezentaci, atd.).

Vítány budou nejen referáty pojednávající o generálu Františku Moravcovi a jeho nejbližších spolupracovnících či ty, které by akcentovaly jubileum odchodu čs. vojenských zpravodajců do londýnského exilu, ale i příspěvky přibližující konkrétní kauzy čs. vojenského zpravodajství v letech 1918 – 1948, dále vystoupení mapující činnost jednotlivých složek čs. zpravodajských služeb v daném období, životní osudy jejich významných představitelů, spolupracovníků z řad agenturních sítí, domácích odbojových organizací či spojeneckých výzvědných služeb.

Pro každé vystoupení bude vymezen časový rámec 30 minut.

Přednesené příspěvky budou následně otištěny v konferenčním sborníku, který by měl vyjít do konce roku 2019. Jako platforma pro uvedenou tematickou publikaci byly vybrány „Zprávy Včely Čáslavské“ (dále ZVČ), které jsou regionálním odborným periodikem Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“

a přímo navazují na tradici původních edic „Výročních zpráv musejního spolku „Včela Čáslavská„“ a „Věstníku českoslovanských museí a spolků archeologických“.

Budeme Vám vděčni, pokud tuto pozvánku budete dále distribuovat osobám, o nichž víte, že by je téma kolokvia mohlo oslovit.

V případě potřeby se na nás můžete se svými dotazy kdykoliv obrátit na telefonním čísle +420/723821287.

Pokyny pro autory

Redakce ZVČ přijímá jednotlivé příspěvky výhradně v elektronické podobě, konkrétně texty ve formátu textového editoru MS Word (text.doc, nebo text.rtf, zapsané nejlépe fontem Times New Roman velikosti 12, s nastaveným řádkováním 1,5 řádku a oboustranným zarovnáním (bez předsazení)), tabulky ve formátu MS Excel (tabulka.xls), nebo MS Access (tabulka.mdb), grafy a obrazovou přílohu pak samostatně (nezalomené do textu, ve formátu TIFF nebo JPEG v rozlišení 300 dpi u obrázků barevných a v odstínech šedi a 600 dpi u obrázků černobílých (pérovky), přičemž maximální zrcadlo sazby činí 131 × 200 mm).

Rozsah příspěvku by neměl výrazně překročit 25 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) a 10 doprovodných ilustrací (fotek, map, plánů či jiných grafických příloh). Jednotlivé autory prosíme o realistický počet doprovodných barevných obrazových příloh.

Termín pro finální odevzdání příspěvků a doprovodných materiálů redakci je stanoven do konce srpna 2019.

Text i přílohy lze zaslat buď elektronickou poštou , nebo prostřednictvím internetové úschovny (např. http://www.uschovna.cz/) na uvedenou adresu (moravec1939@gmail.com), nebo vypálené/nahrané na CD/DVD/USB-flashdisku poštou na adresu:

Redakce Zprávy Včely Čáslavské

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“

Husova 291

286 01 Čáslav

Do názvů zasílaných souborů je vhodné vložit jméno autora(ů), v případě příloh pak i jejich pořadí odpovídající jejich číslování v textu (např. Novák_text.doc, Novák-Malý_obr1.tiff, Novák_tab1.xls).

Redakce ZVČ dává primárně přednost citaci literatury a pramenů podle vzoru odborného historického periodika ČČH (http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky/citacni-uzus.ep/).

Za relevantnost citačního aparátu, stejně jako za ošetření případných autorských práv třetích osob k obsahu příspěvku a použité obrazové příloze, nese zodpovědnost autor.

Odevzdané příspěvky podléhají standardnímu redakčnímu řízení. V jeho průběhu může být autor redakcí ZVČ vyzván k nezbytným úpravám a ve finále pak také k provedení předtiskové korektury. V periodiku budou příspěvky řazeny v pořadí, ve kterém na konferenci zazněly. K zaslanému příspěvku prosím pro usnadnění jednání s redakcí (korektury, připomínky) připojte svoje kontaktní údaje (poštovní adresu, e-mail, telefon). Každý autor po vyjití obdrží jeden výtisk a elektronickou verzi svého příspěvku ve formátu PDF.

Vydavatel: Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, Čáslav

Vedoucí redaktor: PhDr. Drahomíra Nováková, tel.: 327 312 207, e-mail: novakova@cmuz.cz

Ustavení editoři pro svazek „Generál František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948“: PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D. a Mgr. Filip Velímský, Ph.D.