Stanovy Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“

 Preambule

Muzejní spolek „Včela Čáslavská“ byl založen l5. března 1864 jako spolek pro sbírání památek a starožitností. Tato kulturní organizace značnou měrou přispěla k povznesení kulturně-historické úrovně našeho národa a národního povědomí. V roce 1952 byla „Včela Čáslavská“ včleněna do městské osvětové besedy. Spolek formálně trval až do roku 1958, kdy byla činnost spolku přerušena. V rámci demokratizačního procesu se opět „Včela Čáslavská“ vrací do kulturně-historického života, nejen pod původním názvem, ale i se snahou o co nejširší propagaci našich národních dějin a kultury.

K organizačnímu zajištění tohoto cíle mají sloužit nově koncipované stanovy Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“.

 

Článek 1. Základní ustanovení

1.1. Název organizace: Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“

1.2. Spolek „Včela Čáslavská“ je dobrovolný, nezávislý a nepolitický. Sdružuje osoby zajímající se o všestranné kulturní dědictví našeho národa.

1.3. Sídlem „Včely Čáslavské“ je Čáslav.

1.4. Působnost „Včely Čáslavské“ se vztahuje na území České republiky, spolupracuje však s obdobnými organizacemi i ve Slovenské republice, popřípadě i v dalších státech.

 

Článek 2. Účel a poslání „Včely Čáslavské“

2.1. Základním posláním „Včely Čáslavské“ je organizace a rozvíjení zájmové vlastivědné činnosti ve vztahu ke kulturním dějinám našeho národa.

2.2. Oblastmi, ve kterých “Včela Čáslavská“ vyvíjí svoji činnost, jsou především: všeobecné české dějiny, dějiny umění, dějiny architektury, archeologie, numismatika, heraldika, přírodní vědy, geologie, mineralogie, památková péče, muzeologie, restaurování historických předmětů, hudba, výtvarné umění a další obory historických věd.

2.3. V oborech uvedených sub. 2.2. odborní pracovníci – členové „Včely Čáslavské provádějí vlastní výzkumnou a publikační činnost a uchovávají její výsledky ve sbírkách Městského muzea v Čáslavi. S výsledky seznamují průběžně ostatní členy „Včely Čáslavské“, a tím si členský aktiv vzájemně zvyšuje konkrétní znalosti z oblasti našich národních dějin.

2.4. Za tím účelem “Včela Čáslavská“:

2.4.1. Organizuje odborné přednášky.

2.4.2. Vydává příležitostné tisky a publikace s uvedenou kulturně- vlastivědnou tematikou.

2.4.3. Podle možností a potřeb volí další formy odborné činnosti.

2.5. Ve všech výše uvedených bodech úzce spolupracuje i se špičkovými odborníky – nečleny „Včely Čáslavské“ a zainteresovává je na přednáškové a publikační činnosti.

2.6. Aktivně se podílí na tvorbě a ochraně kulturních hodnot zejména tím, že spolupracuje s orgány státní památkové péče a ochrany přírody, se kterými koordinuje akce na záchranu ohrožených kulturních památek, případně k takovým akcím iniciativně dává podněty.

2.7. “Včela Čáslavská“vyvíjí aktivní kulturně-propagační činnost i navenek organizováním přednášek, výstav a jiných akcí pro širokou veřejnost. K tomu navazuje a udržuje spolupráci s masově-komunikačními prostředky (tisk, rozhlas, televize aj.) a využívá je k propagaci českého a moravsko-slezského kulturního dědictví i aktivit „Včely Čáslavské“ samé.

2.8. V zájmu zvyšování znalostí svých členů navazuje a udržuje vztahy s muzejní sítí v ČR, archeologickými, historickými, památkovými a podobnými ústavy a s dalšími organizacemi zabývajícími se obdobnou činností a používá jejich výzkumných poznatků a sbírkových fondů ke zvýšení odborných znalostí svých členů.

 

Článek 3.: Členství ve „Včele Čáslavské“

3.1. Členství ve „Včely Čáslavské“ je zásadně dobrovolné a vzniká podáním příslušné přihlášky a schválením výborem.

3.2. Řádným individuálním členem „Včely Čáslavské“ může být každý občan ČR starší 18 let, který souhlasí se Stanovami „Včely Čáslavské“, má zájem se aktivně dle svých možností a schopností účastnit její činnosti a plní základní členské povinnosti. Ve výjimečných případech může být po schválení výborem přijat i občan mladší 18 let.

3.3. Řádnými kolektivními členy „Včely Čáslavské“ se mohou stát i různé odborné dobrovolné organizace a společnosti, zabývající se podobnou tématikou a problematikou, jakož i muzea, ústavy, orgány památkové péče atd., pokud souhlasí se stanovami a splní předepsané podmínky členství.

3.4. Významným vědeckým, kulturním a pedagogickým pracovníkům, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj vědecké vlastivědné činnosti v našem státě, může být uděleno čestné členství.

3.5. Čestné členství ve „Včele Čáslavské“ může být mimořádně uděleno i významným odborníkům ze zahraničí, kteří se značnou měrou podílejí na aktivní spolupráci s ČR v oblasti historických věd a dalších odvětví kultury.

3.6. Členství ve „Včele Čáslavské“ zaniká dobrovolným vystoupením, úmrtím, nebo vyloučením člena pro závažné porušení členských povinnosti či spácháním závažného trestného činu.

 

Článek 4.: Práva a povinnosti členů

4.1. Mezi základní práva členů „Včely Čáslavské“ patří zejména:

4.1.1. Být řádně informován o plánech, činnosti a výsledcích práce „Včely Čáslavské“.

4.1.2. Účastnit se všech akcí pořádaných „Včelou Č.“.

4.1.3. Předkládat vlastní .návrhy a podněty ke zlepšení práce „Včely Č.“.

4.1.4. Být volen do výboru i revizorem účtu „Včely Č.“.a navrhovat a volit členy výboru i revizory účtu „Včely Čáslavské“.

4.1.5. Předkládat „Včele Č.“ k posouzení výsledky své práce výzkumné i vlastivědné se žádostí o jejich případnou publikaci v tiskovinách „Včely Č.“

4.2. Mezi základní povinnosti člena „Včely Čáslavské“ patří zejména:

4.2.1. Dodržovat stanovy „Včely Čáslavské“, usnesení jejího výboru a členských schůzí.

4.2.2. Podle svých možností a schopností se podílet na plnění úkolů „Včely Čáslavské“ a svými odbornými i jinými znalostmi přispívat k její kulturně-výchovné činnosti mezi členy „Včely Čáslavské“ i širokou laickou veřejností.

4.2.3. Řádní individuální i řádní kolektivní členové jsou povinni pravidelně a včas platit schválený členský příspěvek.

4.2.4. Čestní členové „Včely Č.“ jdou od placení členských příspěvků osvobozeni.

4.2.5. Každý řádný člen obdrží členský průkaz, kterým je povinen se při všech akcích „Včely Čáslavské“ vykazovat. Případnou ztrátu průkazu je nutno ihned ohlásit výboru „Včely Čáslavské“.

4.2.6. Čestní členové „Včely Čáslavské“ obdrží čestný diplom.

 

Článek 5.: Organizační záležitosti

5.1. Nejvyšším orgánem „Včely Čáslavské“ je členská schůze, která může rozhodovat o všech zásadních otázkách činnosti včetně schvalování stanov, volbě výboru a revizorů účtů, dlouhodobého plánu práce apod.

5.2. Členskou schůzi „Včely Čáslavské“ svolává výbor. Členské schůze jsou:

5.2.1. Pravidelné výroční, které se konají 1x ročně a projednávají mj. zprávu výboru o činnosti za uplynulé období a návrh činnosti pro následující rok a dále zprávu revizorů účtů o hospodaření „Včely Čáslavské“ za uplynulý rok.
5.2.2. Mimořádné‚ pod1e naléhavých potřeb, zájmů a cílů „Včely Čáslavské“, nebo požádá-li o to alespoň jedna pětina všech řádných členů „Včely Čáslavské“.

5.3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

5.3.1. Schvalovat Stanovy „Včely Čáslavské“ a jejich změny.

5.3.2. Schvalovat výši členských příspěvků.

5.3.3. Volit výbor „Včely Čáslavské“ a revizory účtů.

5.3.4. Schvalovat plán činnosti a hospodářskou politiku „Včely Čáslavské“.

5.3.5. Rozhodovat o případném vyloučení člena „Včely Čáslavské“ (Čl. 3.6.).

5.4. Všechna usnesení členské schůze jsou právoplatná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných řádných členů „Včely Čáslavské“.

5.5. O případném zániku „Včely Čáslavské“ může rozhodnout jen nadpoloviční většina všech členů „Včely Čáslavské“.

5.6. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost „Včely Čáslavské“ 5-11ti členný výbor zvolený řádně na členské schůzi. Funkční období výboru jsou 2 roky.

5.7. Výbor „Včely Čáslavské“ je oprávněn uzavírat s jinými právními subjekty dohody a smlouvy o vzájemné spolupráci.

5.8. Výbor ze svého středu volí starostu, místostarostu, jednatele a pokladníka prostou většinou hlasů všech členů výboru. Ostatní členové výboru nemají trvalé funkční zaměření a jsou pověřováni jednotlivými dílčími úkoly vyplývajícími z okamžitých potřeb „Včely Čáslavské“.

5.9. Starosta svolává schůze výboru nejméně 1x za dva měsíce. Dle naléhavé potřeby i častěji. Řídí práci výboru, vypracovává plán činnosti na delší dobu a dbá o plnění úkolů jednotlivými členy výboru. Zastupuje „Včelu Čáslavskou“ navenek, koordinuje její činnost s orgány státní správy a kultury i s dalšími organizacemi a institucemi. V jednotlivých případech může touto posledně jmenovanou činností pověřit i jiného člena výboru.

5.10. Místostarosta v době nepřítomnosti starosty, zvláště dlouhodobé, v plném rozsahu zastupuje starostu.

5.11. Jednatel zajišťuje veškerou administrativní činnost „Včely Čáslavské“. Vede úplnou a živou evidenci členů „Včely Čáslavské“, zajišťuje včasnou a správnou agendu členských přihlášek a vydávání členských legitimací, vede a vyřizuje dopisovou agendu s členy spolku i orgány, organizacemi a jednotlivými osobami mimo „Včelu Čáslavskou“.

5.12. Pokladník spravuje finanční fond „Včely Čáslavské“, dbá o správné vedení účetnictví „Včely Čáslavské“ a o včasné a správné placení členských příspěvků řádnými členy „Včely Čáslavské“. Ve spolupráci s revizory účtu připravuje výroční zprávu o hospodaření „Včely Čáslavské“ (viz čl. 5.2.1.).

5.13. Z členských a výborových schůzí se vypracovávají písemné záznamy. O znění závěrečné zprávy výboru a revizorů účtů, z výroční plenární schůze, jakož i o závažných rozhodnutích výboru jsou členové „Včely Čáslavské“ informováni jejich doslovným otištěním v příslušné publikaci „Včely Čáslavské“.

Článek 6.: Ekonomická činnost „Včely Čáslavské“

6.1. „Včela Čáslavská“ k zajištění nezbytných ekonomických potřeb spojených s odbornou a administrativní činností zřizuje a udržuje u příslušné finanční instituce svůj vlastní samostatný finanční fond.

6.2. Hospodaření s finančními prostředky, vedenými u shora zmíněného fondu přísluší výhradně „Včele Čáslavské“.

6.3. Finanční využívání tohoto fondu řídí výbor „Včely Čáslavské“ a v denní praxi ho spravuje pokladník výboru, který výboru předkládá dlouhodobý plán finančního hospodaření. Výbor pověří ze svého středu zákonem vyžádaný počet členů, kteří jsou oprávněni svými podpisy potvrzovat oprávněnost jednotlivých vydání.

6.4. Správné hospodaření s fondem „Včely Čáslavské“ kontrolují nejméně dva revizoři účtu, na členské schůzi řádně zvolení (viz čl. 5.3.3 a 5.4.), kteří nejméně dvakrát do roka informují o stavu hospodaření výbor „Včely Čáslavské“ a na výroční členské schůzi podávají podrobnou závěrečnou roční zprávu o hospodaření „Včely Čáslavské“. Pokud revizoři účtu během své práce zjistí jakékoliv nesrovnalosti ve finančním hospodaření „Včely Čáslavské“, jsou povinni o tom ihned informovat výbor.

6.5. Revizoři účtu nemohou být členy výboru „Včely Čáslavské“ a svoji činnost vykonávají na něm nezávisle a samostatně.

6.6. Finanční příjmy „Včely Čáslavské se skládají z:

6.6.1. Pravidelných ročních členských příspěvků řádných členů „Včely Čáslavské“.

6.6.2. Dobrovolných darů, příspěvků a odkazů i nečlenů „Včely Čáslavské“.

6.6.3. Výtěžků různých akcí, organizovaných „Včelou Čáslavskou“ (přednášky, výlety, exkurze, publikace apod.).

6.6.4. Finančními i hmotnými příspěvky a dary od sponzorů „Včely Čáslavské“.

6.6.5. Samostatným hospodářským podnikáním „Včely Čáslavské“.

Článek 7.: Závěrečná ustanovení:

7.1. Tyto stanovy Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“ nabývají platnosti dnem registrace, tj. 6.3.1992.